Posts tagged ‘Lorentz Dietrichson’

02.12.10

Eksamenstid

Fra Lorentz Dietrichsons memoarer bd. I (1896) s. 26–27:

Bergens Latinskole havde Renomé som en god Skole under Rektor Holmboes Ledning. Skjønt P. A. Jensen i sine ”Autobiografiske Optegnelser” i ”III. Nyhedsbl.” 1863 giver ogsaa Skolens ældre Periode et godt Lov, og skjønt Rektor Arentz’s Navn jo er høit anseet, var det dog de forunderligste Historier, der i min Barndom fortaltes om den forrige Generation af Skolens Lærere.

Den Gemytlighed, der udmærkede hin Tids Skoleliv kan bedst karakteriseres ved et Par Exempler.

Jeg erindrer saaledes at have hørt en endnu levende, høit bedaget Prest H. fortælle følgende Historie fra sin Skoletid: Den saakaldte Halvaarsexamen holdtes dengang efter Juleferien. En gammel Adjunkt ved Skolen, M., pleiede i Julen at gjæste H.s Forældre paa Landet, hvor Sønnen naturligvis opholdt sig i Ferien. Adjunkten var en meget slet L’hombrespiller, Skoledisciplen var derimod ligesaa dreven i dette ”Fag”, som tynd i Adjunktens, der gjerne havde sin unge Elev staaende bag Stolen som sin Assistent og Raadgiver under Spillet. Dette gik et Par Aftener, men den tredie Aften saa M. sig forgjæves om efter sin fidus Achates, som da maatte hentes. Han kom, men med den Underretning, at han ikke længer kunde gjøre Tjeneste, da han maatte ”læse paa Græsken”. ”Aa – sk… med Græsken”, sagde Adjunkten, ”vi skal altid komme af det med Græsken!” Saaledes gik det Aften efter Aften hele Julen igjennem; Eleven maatte ”læse paa Græsken” og Læreren sagde ”Sk… i Græsken – vi skal altid komme af det med Græsken!” Endelig var Ferien forbi, og Lærer og Elev vendte tilbage til Skolen. Dagen før H. skulde op i Græsk, gik han hen til Adjunkten, bankede paa og fortalte i meget bevægede Ordelag, at Hr. M. vidste jo, hvor daarligt det stod til med hans Græsk. ”Det kan jeg ikke hjælpe – ”, sagde M. ”Du maa kunne Dine Ting, min Dreng, Du skulde læst i Ferien istedetfor at dovne”. ”Ja – men De ved jo, Hr. Adjunkt!” ”Jeg ved Ingenting – hvormeget har Du læst?” ”Jeg har ikke faaet læst mere end det første Blad i Cyropædien”. ”Ja – det er ilde for Dig, min Gut, adieu”. Examen begyndte. Med bankende Hjerte og vel bevidst sin totale Renonce traadte Eleven frem. Adjunkt M. sad og fingrede i sin Cyropædi. ”Nu skal vi se, hvad Skjæbnen har bestemt for Dig”, sagde han og slog Bogen op. ”Jamen faldt den paa første Side”.