Archive for november, 2010

10.11.10

En hamburgsk Aspasia

Johan Sebastian Welhaven, fra brev til Camilla Wergeland, 27. April 1837 (Samlede verker, V, s. 75)

Frue [Caroline] F[ougstad] sladdrer om en hamburgsk Aspasia,* hvor Du kommer, og morer Dig og har det godt. En hamburgsk Aspasia! der kan neppe tænkes en barokkere Sammensætning. Det er ligesom Humleranker, der frembringe Hvidtøl og Svaledrikke, og derover avancere til Viinranker. Frue F: kunde ikke fatte hvorfor jeg blev ærgerlig over denne parodiske Figur; men ogsaa heri saae jeg den bittre Ironi, der overalt opsøger Dig, min kjære Søster, og vil forfuske Dig Livet. Hiin Dame kan være en elskværdig, aandfuld Kone og finde en ret antagelig Kreds ogsaa i Hamburg, og der kan være overordentlig luunt i hendes Værelser, men skruer man sig først op til at betragte hende som en Aspasia, da maa man vel ogsaa gjøre Udvei til Hamburgske Sokrater og Alcibiader og Perikler, og Kredsens Damer blive Hetærer; og nu Grossererne? og Senatorerne? og Gadekvalmen? og de dumme Kirker med Klokkespillet? og Plattydsken? og den hele hanseatiske Bedrift? Kort — det er, nærmere beseet, just ved saadanne vidthentede Betegninger og ubeføiede Idealiseringer, at al sund Livbetragtning forvrides og fordærves. En hamburgsk Aspasia maatte, naar Lighedspunktet nogenlunde skulde gjennemføres og træffes i de forandrede Forhold, være en Dame, hvis Salon intet havde at byde Dig.

*Adressatens fotnote: ”Hun var i Sandhed en moderne Aspasia, tilfældigvis i Hamburg, og ingen Spot af vor ’christianiensiske Aristofanes’ kan eller skal forringe hendes Ret til dette stolte Navn, thi det var den for sin ualmindelige Skjønhed og Aandrighed bekjendte Therese v. Bacheracht, Datter af Ministeren v. Struve, senere bekjendt som Forfatterinde.”

Reklamer