Archive for juni, 2010

26.06.10

Universitetets emblem

Universitetets emblem beskrivs på profiltorget:

Emblemet viser en sittende ugle over syv fjelltopper, med ordene ”UNIVERSITAS BERGENSIS” skrevet sirkulært i versaler. En tynn sirkel kapsler inn de andre elementene og utgjør emblemets ytre kant.

Emblemet skal kun brukes i svart, grått eller hvitt, aldri i farger[*].

Denna uggla och dessa sju fjäll sätter en respektabel standard att leva upp till för både anställda och studenter. Ugglan är nämligen gudinnan Athenas (Minervas) uggla, sedan antiken en symbol för lärdom.

Den förekommer ofta i moderna akademiska sammanhang; nämnas kan Regius Professor i grekiska vid Cambridge University, som har inte ett emblem utan ett äkta heraldiskt vapen (av de vetenskapligt anställda vid brittiska universitet är endast Cambridges regii professores privilegierade med vapen, dock bara de fem ursprungliga professurerna och inte den i modern historia). Så här ser det ut i förvanskad monokrom form:

[Regius Professor] Of Greke: Per chevron argent and sable, in chief the two Greek letters Α (Alpha) and Ω (Omega) of the second, and in base a «cicado» or grasshopper of the first, on a chief gules, a lion passant guardant or, charged on the side with the letter G sable. Crest: on a wreath «silver and sables,» an owl argent, legs, beak, and ears or. Mantling gules and argent. (Fox-Davies, A Complete Guide to Heraldry, s. 588)

Och de sju fjällen? Jo dei sju fjella anspelar på staden Roms sju kullar[†]– till vilka Norske instituttets Gianicolo inte räknas, inte heller Svenska institutets mer blygsamma Pincio eller ens Vatikanen, då alla dessa höjder under republikansk tid låg utanför staden Rom.

* Utom på studenters tröjor, kaffemuggar, etc., uppenbarligen.

Anspelar på Rom, men syftar till 
Bergens ”sju berg”, förstås. Enligt uppgift
skall det ha varit Holberg som,
”Inspirert av Romas syv høyder,
ble ... den første som snakket
om «Bergens syv fjell»”. 

[Regius Professor] Of Greke: Per chevron argent and sable, in chief the two Greek letters Α (Alpha) and Ω (Omega) of the second, and in base a «cicado» or grasshopper of the first, on a chief gules, a lion passant guardant or, charged on the side with the letter G sable. Crest: on a wreath «silver and sables,» an owl argent, legs, beak, and ears or. Mantling gules and argent. (Fox-Davies, A Complete Guide to Heraldry, s. 588)
Reklamer
10.06.10

Mathias Blumenthal: Iustitia Majestata

På jakt efter norsk klassicistisk konst stöter vi på en intressant sida om Bergenkonstnären Mathias Blumenthals (1719–1763) målning Iustitia Majestata, vilken beställdes av Bergens magistrater och enligt uppgift finns i ”Formannskapsbygningen på Rådstuplass”, dvs. Gamle Rådhus där den hänger  i bystyresalen (tack till Alf för den  upplysningen i kommentarsfältet). Intressant är målningen inte minst för att målaren själv har bifogat en text för att förklara allegorin, vilken delvis återges på eurarchives men mer utförligt i engelsk översättning på förstnämnda sida. Här återges den danska texten från eurarchives:

Først og Øverst er forestillet, den Tre-Eenige Guds Forsyn, ved et aabet Øye, udi Æquilaterisk Triangul Nymbus. Der nede fore er Repræsenteret Justitia Majestata ved en smuk Nymphe med et Majestetisk Ansigt, havende En Kongelig Dansk Krone paa Hovedet udi en Kongelig Dragt og Klædebon, siddende paa en Skye-Throne under et Kongelig Dække etc. samt havende udi den ene Haand et Zepter, og udi den anden Haand En Veye-Skaal, udi hendes Bryst-Smykke sees et bestraalet Øye, Justitia Weye-Skaalen, med samme betegnes i Almindelighed Justitien; ligesom man formedelst Vægt og Veye-Skaal skal finde og erfare alle veyelige Tings sande Vigtighed, ligesaa kan og Justitia, formedelst principier af Guds og Landets Love (hvorpaa Juris prudentia har sin Grund) Veye og overveye samt fraveye Rett fra Urætt.

Zepteret, forestiller en Kongelig Magt og Regiering, og betegner her Justitia Majestata, som er forbunden med Ret og Retfærdighed, og grundet paa Guds frygt og Sandhed.

Det bestraalede Øye, Retfærdigheds Øye forestiller, at samme uden Personernes anseelse alleeniste seer hvad som Rett og u-Rett er; thi Retfærdigheds Øie har af Gud. formedelst Guds frygt og Sandhed, den rette Syns-Krafft at det uforgribelig kan skille Dyder fra U-Dyderne.

Kronen, er et Retfærdigheds Ære-Tegn, thi som Retfærdighed for sig selv er meget Hæderlig og Ærværdig, saa er og bliver den saa meget meere herlig, naar Gudsfrygt og Sandheds Brillianter lyser og skinner udi samme.

Justitia Majestata belønner de goede og bestraffer de onde, enhver efter sin Fortieniste; Een Lands-Fader og øverste Dommer (som er Gudfrygtig og Sandrue) har de Kierligste Absigter, og er meget Genereux og glad, naar hand skal belønne Dyder; Derimot er han meget bedrøvet, naar han skal straffe U-Dyderne.

Saa er og Justitia Majestata, ligesom Centrum Circuli, en Oprindelse og U-ryggelig Fundament til alle andre Subalterne Justicier og Retter. Som Gud, udi dens rette Form Naadelig Opholde!

*

09.06.10

Gustav Vigeland som klassicist

Bildhuggaren Gustav Vigeland är väl inte känd som klassicist utan kanske snarare som en som bröt med klassicismen. I hans tidiga produktion återfinns emellertid motiv från grekisk och romersk mytologi. Vigelandmuseet visar ett sådant online, reliefen ”Tantalus føres til underverdenen av Eumenidene” från 1889. Här är ytterligare två skulpturer i mindre format, även de romantiskt präglade och Rodin-inspirerade.

*

Amor og Psyke (1898), h. ca 58 cm

*

Orfeus og Eurydike (1899), h. 67 cm

Stikkord:
08.06.10

Classica Bergensia

Här bloggar klassikerfaget et consortes vid Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen. Vänta er inte kontroverser, kanske inte heller djupsinnigheter, kanske inte heller särskilt regelbundna uppdateringar, däremot kan man tänka sig att det någon gång emellanåt kommer nyheter om klassikerämnet i Norge och Skandinavien, kuriositeter och anekdoter med anknytning till vår verksamhet och till klassikerämnet i stort, eller kanske en eller annan grekisk eller latinsk dikt eller text i översättning. Tonen blir lätt, våra ledstjärnor är Horatius och Sapfo.

I kampen mellan bok- och landsmål inleder vi neutralt, då fagkoordinatorn (undertecknad) för närvarande är svensk. Eventuellt kommer i fortsättningen både nynorsk och bokmål att förekomma, förutom ytterligare en del svenska. Även engelskspråkiga inlägg kan komma att dyka upp.

/Pär